Slovníček pojmů

V souvislosti s přenosnými monitory MISURA se můžete setkat s pojmy jako USB-C, DisplayPort a mnoha dalšími. Abychom vám usnadnili výběr monitoru, uvádíme níže vysvětlení jednotlivých termínů.

Analog

Klasické připojení LCD monitoru VGA kabelem. Signál se musí převádět z digitálního obrazu na analogový a LCD displej pak z analogového signálu opět vytváří obraz digitální. Převodem (v tomto případě dokonce dvojím) může dojít k určitým ztrátám kvality signálu. Kvalita výsledného obrazu pak záleží na elektronice monitoru.

Barevná hloubka

Počet barev, které je možné zároveň zobrazit. Udává se většinou pouze pro grafický režim.

LCD technologie dokáže obvykle zobrazit 8 bitové barvy (většina xVA a IPS panelů), což znamená plných 16,7 milionů barev. Běžné TN monitory pro domácí použití však mají pouze 6-bitové barvy tj. zobrazují pouze 262 000 barev.

Barevná teplota

Měřítko pro měření bílého bodu a udává se v kelvinech (K). U vysokých teplot svítí bílý bod světle modře, zatímco u nižší teplot se zbarvuje spíše do červena. 5000 K: Užívá se často v tiskařském průmyslu. 6500 K: Hodí se k zobrazení fotografií a videa.

Barevný prostor

Všechny barvy zobrazitelné určitým zařízením. Určitá barva je mimo gamut, pokud zařízení nemá tuto barvu k dispozici.

Bit

Jednotka informace. 1 bit nese informaci 1 nebo 0 (např. žárovka svítí nebo nesvítí).

Byte (bajt)

1 Byte má velikost 8 bitů. Při ukládání textu je ním obvykle reprezentován jeden znak, při ukládání barev zase jedna barevná složka.

Celá obrazovka

Zobrazuje obraz nezávisle na rozlišení celé obrazovky. Jeli rozlišení obrazu nižší než fyzické rozlišení displeje, může dojít k deformaci či snížení ostrosti obrazu.

Cinch (AV vstup)

Připojení zdroje videa – AV neboli cinch. Tímto zapojením nedosáhneme velmi dobré kvality obrazu, např. scart je zřetelně lepší.

DCI

(Display Control Interface). Softwarového rozhraní pro řídící programy zobrazovacích zařízení. Komunikuje přímo s grafickým hardwarem a obchází rozhraní Windows GDI.

DisplayPort

Jedná se o digitální rozhraní pro obrazové a zvukové signály u počítačových monitorů s větší šířkou přenosového pásma a kompaktním konektorem.

Dithering

Rozděluje se na dithering bez a s FRC. Dithering bez FRC je metoda, kdy dochází k dopočítávání podle následujícího příkladu: Displej dokáže zobrazit pouze černou a bílou barvu. Jak docílit 50% šedé? Stačí do šachovnice „naskládat“ bílé a černé pixely a šedá barva je na světě (samozřejmě pokud se na obrazec koukneme z dostatečné vzdálenosti, aby zmizel vzorek). A stejně funguje i dithering u LCD, pouze se pracuje s více barvami. Obvykle se používá vzorek 2×2. Tato forma ditheringu je dnes využívána nejvíce. Dithering s FRC je forma, kdy dochází k dopočítávání barvy vlivem poblikávání pixelu mezi dvěmi barvami. Pokud chceme zobrazit opět 50% šedou, tak stačí, aby pixel blikal mezi bílou a černou s dostatečnou frekvencí, aby si oko tyto dvě barvy spojilo do jedné. Tuto formu ditheringu dost často používají starší monitory LG. Pokud monitor používá FRC, je obraz neklidný. Efekt, kterým se obraz projevuje, bych popsal jako „přesýpání písku“.

Doba odezvy, doba náběhu / poklesu

(Respondent Time). Udává dobu setrvačnosti bodů při překreslování obrazu v milisekundách. Odezva má dvě části rise/fall, většinou se uvádí součet těchto hodnot. LCD monitory poslední generace mají odezvu již kolem 2 ms Věnujte tomuto parametru proto pozornost, čím je tento parametr menší, tím je dynamika zobrazovaného objektu lepší. Z toho vyplývá, že pokud chcete přeci jen občas na monitoru sledovat sport a akční filmy a hrát akční počítačové hry, musíte zvolit model s co nejmenší časovou odezvou, vyhnete se tak nepříjemnému „rozmazávání“, případně přímo „ztrácení“ rychle se pohybujících objektů v obraze. Někdy se můžete setkat s uváděnou odezvou GTG (G2G, Grey To Grey, šedá-šedá) Typická doba odezvy LCD panelu (černá k bílé – označována černá-černá) informuje o rychlosti, s jakou je pixel schopen změny své barvy ze stavu vypnuto – do maximální bílé. Pro většinu aplikací je však spíše rozhodující rychlost, s jakou se pixel dokáže změnit z/do jednotlivých odstínů šedé. Doba odezvy je tedy udávaná jako GTG (grey to grey). I při velmi rychlé odezvě z bílé do černé je vždy rychlost GTG vyšší.

Doba přechodu šedá-šedá

Doba, která je zapotřebí ke změně mezi různými odstíny šedé pro určitý bod obrazovky. Jde o běžný údaj u obrazovek vybavených obvodem Overdrive, protože doby přechodu šedá-šedá jsou zde rovnoměrné.

DVI

(Digital Visual Interface, DVI-I, DVI-D). Zkratka pro digitální rozhraní, které se využívá především k připojení LCD displejů. Při klasickém připojení LCD displeje VGA kabelem musí grafická karta převádět digitální obraz na analogový a LCD displej pak z analogového signálu opět vytváří obraz digitální. Kvalita výsledného obrazu pak záleží na grafické kartě. V případě DVI odpadá tento dvojí převod, a grafická karta tak posílá do LCD displeje přímo digitální obraz. DVD/set-top-box/satelit musí být vybaven tímto výstupem. Používají se dvě varianty: DVI-D lze připojit pouze ke grafické kartě s digitálním výstupem; DVI-I je univerzální připojení a lze pomoci redukce připojit i k „normální“ grafické kartě s analogovým výstupem.

Dynamické zesílení kontrastu

Dynamické zesílení kontrastu a obrysů zvyšuje kontrast reprodukce barevných tónů v obraze a současně optimalizuje ostrost. Tmavé scény jsou tak reprodukovány do nejmenších detailů. Obrazy tak působí ještě plastičtěji a filmy živěji.

Emise

CRT monitory vytváří elektrické, magnetické a dokonce i radioaktivní záření z důvodu použití vysokonapěťových prvků nezbytných pro provoz CRT technologie.

K dosažení přijatelných hodnot definovaných stále přísnějšími normami Švédské zaměstnanecké konfederace (TCO) je třeba CRT monitor vybavovat speciální elektronikou. K provozu LCD monitoru není vysoké napětí nutné, monitory jsou v podstatě bez emisních záření. Menší velikost LCD znamená také snadnější zakomponování krytu proti záření do vlastního designu monitoru a nižší náklady oproti krytování CRT. Mimo nižší emise je obraz LCD také méně rušen externím zářením nebo třeba GSM signálem než CRT monitory. Magnetické pole generované např. blízkostí reproduktoru, mobilního telefonu nebo elektrického větráku způsobuje velké problémy s čistotou obrazu CRT, zatímco LCD zůstávají rušením neovlivněny.

Full HD

(Full High Definition). Reprodukce obrazu s vysokým rozlišením 1920 bodů na 1080 řádcích. Full HD se používá buď v plném (1080p, progresivním) nebo prokládaném (1080i) režimu.

Gamma

Podání barevného tónu závisí na změně intenzity vstupního signálu. Tento vztah se obecně označuje jako koeficient gama. U reprodukce obrazu způsobují nižší hodnoty gama bělavější obraz, zatímco vyšší hodnoty gama dělají obraz kontrastnějším.

Gamut

Všechny barvy zobrazitelné určitým zařízením. Určitá barva je mimo gamut, pokud zařízení nemá tuto barvu k dispozici.

GDI

(Graphics Device Interface) je jednou z hlavních součástí operačního systému Microsoft Windows. GDI slouží k reprezentaci grafických objektů a jejich transformací do výstupních zařízení jako jsou monitory či tiskárny.

HDCP

(High-Bandwidth Digital Contents Protection). Systém kódování digitálního signálu jako ochrana proti kopírování digitálního obsahu, jako je video, hudba atp. Přenos digitálního obsahu je chráněn tak, že obsah je na straně vysílače zakódován, přenesen pomocí výstupu DVI a na straně přijímače opět dekódován. Digitální obsah není možné reprodukovat, není-li funkce HDCP podporována současně na straně vysílače i přijímače.

HDMI

(High Definition Multimedia Interface). Rozhraní pro přenos digitálních obrazových a zvukových dat.

HDTV + HD ready

Obraz s vysokým rozlišením poskytovaný vysíláním HDTV nebo médii se souborem HD dat (např. disky Blu-ray, DVD disky s vysokým rozlišením nebo digitálním filmovým záznamem s vysokým rozlišením) – přináší dosud nejvýznamnější pokrok v oblasti kvality obrazu od zavedení barevné televize. Evropská asociace průmyslu informačních a komunikačních technologií (EICTA) definovala minimální požadavky, kterým musejí vyhovovat zobrazovací zařízení, aby mohla být považována za „připravená na vysoké rozlišení“. Tato asociace také vytvořila štítkové označení „HD ready“ určené pro použití v obchodech na výrobcích, které tato kritéria splňují a jsou proto schopny zpracovávat a zobrazovat signály s vysokým rozlišením.

InputLag

Je doba, kterou potřebuje monitor na zpracování obrazu (provádějí se různé barevné korekce apod.). Dnes se inputlag vyskytuje hlavně u monitorů s VA a IPS obrazovkou. TN technologie obvykle inputlagem netrpí. Inputlag sice není závislý na technlogii, ale u TN se díky menšímu počtu barev obvykle nevyskytuje (čip nezpracovává tolik informací). Inputlag se projevuje tak, že je obraz lehce zpožděn a při pohybu myši má uživatel trochu pocit, že kurzor po obraze „plave“. Pro hry se může stát inputlag smrtelným. Tento údaj však výrobci neudávají a musíte si jej vyčíst z konkrétních recenzí.

IPS

Panely IPS poskytují vysoké hodnoty kontrastu a velmi stabilní podání barev pro různé úhly sledování. Vynikají vysokou stabilitou barev zobrazení statických a pohyblivých obrazových dat.

Jas

Udává svítivost zobrazovaných bodů. Udává se v [cd/m2]. Dnes se běžné hodoty pohybují kolem 300-500 cd/m2. Čím vyšší hodnota jasu, tím je lepší pozorování obrazu za přímého slunečního svitu. Naopak příliš vysoká hodnota jasu může vadit při práci ve tmě.

Kalibrace

Při kalibraci uživatelem na místě dochází k nastavení požadovaného bílého bodu a křivky gama kombinací měření a výpočtů na šedé škále. Tento postup typický pro EIZO je časově úsporný a přesnější než chybová měření většího počtu tónů pomocí běžnějších ručních měřidel. Bezpečným základem je precizní tovární kalibrace doporučenými laboratorními měřidly.

Kolorimetr

Přístroj pro měření zdrojů barevného světla. Kolorimetry se většinou používají pro kalibraci a profilování monitorů. Za určitých podmínek lze měřit i barvu pevných těles (odražené světlo).

Kontrast

Je to poměr jasu zobrazované bílé a černé barvy v zapnutém režimu monitoru. Čím vyšší hodnota kontrastu, tím je lepší podání ve filmech apod. Rozlišujeme ještě statický a dynamický kontrast. Statický se pohybuje kolem 1000:1 a dynamický až 5000:1. Dynamický kontrast pracuje tak, že se ztlumí podsvětlovací trubice (podsvícení panelu) při zobrazení tmavé scény a naopak se rozsvítí na maximum při zobrazení například prosluněné krajiny. Výrobci často dynamický a statický kontrast nerozlišují, pokud uvidíte kontrast 5000:1, tak se určitě jedná o dynamický.

Normální rozlišení 1:1

Vytváří obraz s rozlišením, jež odpovídá obrazovému signálu. Je-li fyzické rozlišení displeje větší, zůstávají partie plochy na okraji displeje nevyužité.

Odrazivost a oslnivost

Také materiál, ze kterého je vyrobena přední strana obrazovky CRT a LCD monitorů, je značně rozdílný. U CRT monitoru je to sklo a obvykle se na jeho úpravu používá metoda snižující odrazivost. U LCD jsou použity plasty, které vyžadují mnohem lehčí protiodrazivou úpravu. Protiodrazivé úpravy CRT monitoru proto více snižují kvalitu obrazu – snížená odrazivost vždy způsobuje méně ostrý obraz.

Pixel

Pixel je nejmenším stavebním kamenem bitmapové grafiky (displeje televize) a má určitou barvu. Všechny LCD obrazovky mají nativní rozlišení a to odpovídá počtu pixelů v obrazovce. Každý pixel je složen ze tří subpixelů (červený, modrý a zelený), z kterých se skládá jeho výsledná barva. Tyto subpixely jsou natolik malé, že je lidské oko od sebe nerozezná a prostým součtem těchto tří pixelů vznikne výsledná barva.

Počet barev

Podsvícení LED

Podsvícení bílými diodami LED má při stejné hodnotě jasu proti podsvícení trubicemi CCFL poloviční spotřebu elektrické energie. To znamená neobyčejně energeticky účinný provoz a podstatné snížení nákladů na energii. Další přednost: Na rozdíl od zářivkových trubic neobsahují diody LED žádnou jedovatou rtuť škodící životnímu prostředí.

Pozorovací úhel / úhel pohledu / úhel viditelnosti

Údaj o pozorovacím úhlu označuje úhel, pod nímž je dosaženo kontrastu vyššího než 10:1. Většinou jde o hodnoty od 160° do 178°. Tyto hodnoty nevypovídají nic o tom, jakých mimořádných rozdílů kontrastu lze dosáhnout v rámci pozorovacího úhlu. Pro uživatele by nemělo docházet ke zřetelným změnám kontrastu mezi kolmým a mírně šikmým úhlem pohledu. Nesmí panovat rozdíly mezi pohledem pozorovatele do středu a k okraji obrazu. Zřetelněji vynikne stabilita kontrastu u různých LCD technologií při použití měřicího diagramu nebo přímým vizuálním porovnáním. Čím stabilnější jsou kontrasty v zorném kuželu pozorovatele, tím lepší je reprodukce obrazu.

Rozbíhavost

Rozbíhavost se projeví u monitoru tehdy, když elektronové paprsky osvítí špatný bod trojice RGB. To pak vypadá jako zabarvené hrany bílých objektů. Vysoká rozbíhavost se pak projevuje jako posunuté barevné odstíny.

Rozbočovač USB

Spolu s počítačem kompatibilním s technologií USB funguje monitor jako rozbočovač, k němuž lze pomocí USB připojit další periferie.

Rozestup bodů (rozteč)

Rozestup bodů označuje vzdálenost mezi středy luminoforů RGB, tvořícími barevnou trojici. Menší vzdálenost obvykle znamená možnost vyššího rozlišení. U monitorů s mřížkou Trinitron označuje rozestup bodů vzdálenost středů svislých otvorů mřížky.

Rozlišení

Je dáno pevně počtem zobrazovacích bodů displeje. LCD monitory mají fyzické rozlišení 1680×1050 (1280×1024), což je dnes standard, který by Vám měl vyhovovat pro sledování všech filmů a DVD v širokoúhlém poměru stran 16:10 (16:9). Pokud se vám zdá, že 1024×768 nabízí na ploše současně málo informací, budete muset sáhnout po LCD větších rozměrů (většina LCD 20″ a více má rozlišení 1680×1050, u 24″ a více najdete rozlišení i 1920×1200 bodů – tzv. Full-HD). Obecně platí, že čím vyšší je rozlišení, tím lépe dokáže monitor zobrazovat – ALE – pouze za předpokladu, že do něj pustíte kvalitní signál.

Rychlost

Počet pixelů, které videokarta dokáže vykreslit za jednotku času. Udává se pouze v grafickém režimu.

S-video

Připojení zdroje videa – konektor S-video. Jedná se o něco kvalitnější způsob přenosu obrazu než Cinch, Scart/Komponent/DVI/HDMI je ale stále kvalitnější.

Sbíhavost

Je schopnost monitoru přesně osvítit každý bod z trojice RGB. To je obtížné, protože elektronové paprsky pro RGB se musejí u každé trojice přesně sbíhat.

Spotřeba energie

Spotřeba energie LCD monitoru je asi o 25% nižší než spotřeba CRT se stejnou velikostí obrazovky. To je v této době vysokých cen energie nezanedbatelná výhoda. Navíc je hodnota tepelné energie generovaná LCD monitorem značně nižší než u CRT, což znamená nižší zátěž pro klimatizaci. Pokud je monitor používán se systémem podporujícím nepřerušitelnou dodávku energie (UPS), nižší spotřeba LCD monitoru poskytuje dodatečné extra minuty v případě přerušení dodávky energie.

sRGB

Mezinárodní standard pro barevný prostor RGB. K přizpůsobení barev mezi různými oblastmi použití a přístroji, jako jsou monitory, scannery a digitální fotoaparáty, byl definován barevný prostor, který lze nastavit ve většině přístrojů. Obrazy sRGB, které jsou vytvářeny nebo reprodukovány v přístrojích sRGB, mají nejvýše pokrytí prostoru sRGB a nedisponují barvami mimo barevný prostor sRGB. Přiřazení barev i bílého bodu a koeficientu gama je pevně definováno.

Svislý obnovovací kmitočet

Rychlost, kterou elektronový paprsek přejde obrazovku shora dolů. Elektronový paprsek přejíždí luminofory po řádcích. Luminofor vstřebá energii paprsku a vyzáří ji v podobě světla. Po vypotřebování této energie světlo pohasne. Pokud se tedy paprsek nevrátí k luminoforu včas, obraz začne pohasínat. To vede k vizuálnímu efektu zvanému blikání. Vysoký obnovovací kmitočet snižuje blikání a udržuje ostrý a stabilní obraz. Při vyšších rozlišeních se zvyšují také nároky na obnovovací kmitočet. Vyšší rozlišení vyžadují větší počet menších bodů, které je třeba obnovovat častěji, aby se zabránilo zhoršení kvality obrazu.

USB-C

USB-C je konektor, který zvládne v podstatě vše. Je určen pro připojení klasických periferií i úložných zařízení. Umožňuje současně napájení i přenos dat. Zvládne připojit dva monitory či jiná zobrazovací zařízení, a to i s rozlišením 4K při 60 Hz. Umí připojené zařízení zásobovat až 100 W energie. K tomu všemu využívá protokoly Thunderbolt, DisplayPort, USB a PCI Express.

Důležité upozornění: USB-C konektory nyní existují v 9 variantách. Mezi verze kompatibilní s MISURA monitors patří:

  • USB-C s integrovaným Thunderbolt 3 (označeno bleskem ⚡︎)
  • USB-C DisplayPort Multi-Function (označeno SS a DP)
  • USB-C 3.1 s rychlostí 10Gb/s (označeno SS+)
  • USB-C 3.1 s rychlostí 5Gb/s (označeno SS)

USB (+ čtečky paměťových karet)

Obecně slouží pro připojení flash disku či jiného paměťového média, myši apod. Jedná se o USB hub. Monitor vybavený tímto vstupem popř. čtečkou paměťových karet umožňují prohlížení fotografií, přehrávání filmů v DivX, přehrávání *.mp3 souborů apod.

Vadný pixel

(Death Pixel). Výroba LCD (TFT) displejů je velmi náročná, přičemž není vždy možné dosáhnout absolutní dokonalosti tzn. vyrobit LCD displej, který by neměl jediný vadný pixel. Televize jsou vyráběny podle normy ISO, která specifikuje počet přípustných vadných pixelů (každý pixel má 3 subpixely RGB).

Vodorovná obnovovací frekvence

Označuje počet vodorovných řádků osvětlených na obrazovce za 1 sekundu. Vyšší rozlišení vyžaduje také vyšší vodorovnou frekvenci.

Wide Gamut

Termín rozšířený gamut označuje barevný prostor, který značně přesahuje viditelnou paletu běžných LCD monitorů. Podle modelu pokrývá až 100 % barevného prostoru NTSC a 99 % barevného prostoru Adobe-RGB. Barvy na těchto monitorech zajišťují u LCD monitorů dosud nevídanou, realistickou kvalitu obrazu.

Životnost

Stárnutí obrazovky je vždy nevyhnutelné, stejně jako stárnutí např. brzdových destiček nebo pneumatik vašeho auta. V oblasti televizí se měří životnost produktu jako doba, jakou trvá, než se jas obrazovky dostane na polovinu původní hodnoty.

CRT obrazovky stárnou dvěma způsoby – na katodě elektronového děla se tvoří oxidační vrstva, způsobující nižší výkon a slabší paprsek; fosforová vrstva stárne a stává se méně efektivní při přeměně energie elektronů na světlo. Doba, kdy CRT dosáhne polovičních hodnot jasu, nastává mezi 10 000 a 20 000 hodinami provozu, v závislosti na konstrukci elektronového děla.

Jediný prvek stárnoucí na LCD monitoru je systém podsvícení, tvořený jednou nebo více fluorescenčními trubicemi a přenosovým podklopem, který zaručuje rovnoměrné prosvětlení celého LCD. Běžná životnost těchto trubic než dojde ke snížení jasu na poloviční hodnotu je cca 50 000 hodin.